پست های ارسال شده در اسفند سال 1387

بخشش راهی برای ایجاد خلاء

بیشترمردم ازواژۀ (عفووبخشایش)می هراسند ومی پندارندکه بایدبه کاری ناخوشایندیانمایشیبرجسته دست بزنند.عفووبخشایش یعنی رهاکردن ارمانها واندیشه هاوباورهاواحساسهاواوضاعوشرایط کهنه.به منظورجابازکردن برای چیزی ... ادامه مطلب
/ 78 نظر / 18 بازدید

قانون خلا:یکی ازقدرتنمدترین قوانین توانگری است.

اصل 4حتماشنیده اید که طبیعت خلا:رادوست ندارد.قانون خلا:یکی ازقدرتنمدترین قوانین توانگری است.هرچندعمل کردن به ان ایمانیجسورانه ودلاورانه وماجراجویانه میخواهدتابتوان ثمرات ... ادامه مطلب
/ 160 نظر / 12 بازدید