قانون اصلی توانگری

اصل شماره 3روانشناسان میگویندکه بازده یک ساعت کار متمرکز ذهن بیش از24ساعت کار جسم است
بعضی ازروانشناسان حتی معتقدهستندکه حاصل یک ساعت کار اندیشه متمرکز بیش از یک ماه کارجسمانی است
هنگامی که اندیشه ها واحساسهاوتصاویرذهنی شما غنی باشندبه سوی فضای غنی ولطیف این عالم پرواز میکنند
ودراثیرقدرتمند ملکوت باجوهرغنی کائنات تماس می یابند اینجوهرجهانی غنی که ازهوش وقدرت وخردالهی
سرشاراست انگاه میان مردم وامورواوضاع وشرایط وعالی ترین مجالهابه حرکت درمی ایدتاانچه راباتشعشعات
غنی ودولتمندی که از وجودشما ساتع شده است مطابقت داردجذب کند
دراین لحظه است که ثمرات نیکو پدیدارمی شوند دراین مرحله لازم نیست به چندوچون نظریه تشعشع وجاذبه بپردازید
تنها ان را بپذیریدبعنوان راز توانگری به کارش ببرید
اکنون از شمامی خواهم که به اوج بلند پروازی خود صعودکنیدواین حقیقت رامدام به خودیاد اوری کنید
من مغناطیسی مقاومت ناپذیرم که دارای قدرت جذب همه ارزوهای الهی وخواستهای درستم به سوی من
است.برطبق اندیشه هاواحساسهاوتصاویرذهنی که پیوسته به ان سرگرمم وازمن برون می تراودموهبتهای دلخواهم رابسوی
خود میکشانم منکانون کائنات خویشم سرشار قدرت افرینش میتوانم همه انچه را میخواهم بیافرینم انچه راذهنابرمیگزینم ومیپذیرم
به سوی خودفرا میخوانم
اکنون برکتی بیکران رابرای خویش وهمه مردمان برمیگزینم این کائنات عالمی غنی ودوستانه استومن در کمال شهامت همه
ثروتهاونعمتهاومیهمان نوازی ان رامی پذیرم وازاین همه کامروایی شامانم

/ 0 نظر / 13 بازدید