# بخشش

نقش بخشش درآفرینش خلاء

نقش بخشش درآفرینش خلاءبیشترمردم ازواژۀ (عفووبخشایش)می هراسند ومی پندارندکه بایدبه کاری ناخوشایندیانمایشیبرجسته دست بزنند.عفووبخشایش یعنی رهاکردن ارمانها واندیشه هاوباورهاواحساسهاواوضاعوشرایط کهنه.به ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 10 بازدید