# توانگری

قانون خلا:یکی ازقدرتنمدترین قوانین توانگری است.

اصل 4حتماشنیده اید که طبیعت خلا:رادوست ندارد.قانون خلا:یکی ازقدرتنمدترین قوانین توانگری است.هرچندعمل کردن به ان ایمانیجسورانه ودلاورانه وماجراجویانه میخواهدتابتوان ثمرات ... ادامه مطلب
/ 160 نظر / 12 بازدید

حقایقی درباره توانگری

حقایق تکان دهنده درباره توانگری شمامجبور هستیدثروتمندباشیدزیراحق نداریدفقیرباشیدزندگی کردن وثروتمندنبودن حتمابداقبالی است و بدبختی مضاعف انکه به همان اندازهکه می ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 22 بازدید