# ثمراتی_نیکووکامل

بخشش راهی برای ایجاد خلاء

بیشترمردم ازواژۀ (عفووبخشایش)می هراسند ومی پندارندکه بایدبه کاری ناخوشایندیانمایشیبرجسته دست بزنند.عفووبخشایش یعنی رهاکردن ارمانها واندیشه هاوباورهاواحساسهاواوضاعوشرایط کهنه.به منظورجابازکردن برای چیزی ... ادامه مطلب
/ 78 نظر / 18 بازدید