# طغیان

سنگها

 سنگهارابردارشیشه هارابشکن بگذار تا خانه هوایی تازه کندسنگهارابردارشیشه ها رابشکن بگذارتاگل شمعدانی تن خودرابدهدبرپر خورشیدخیالسنگهارابردار شیشه هارابشکنتاپرستوببردهرچه پیغامدراین خانه ویرانه توست
/ 0 نظر / 9 بازدید