# قانون_جاذبه

قانون اصلی توانگری

اصل شماره 3روانشناسان میگویندکه بازده یک ساعت کار متمرکز ذهن بیش از24ساعت کار جسم استبعضی ازروانشناسان حتی معتقدهستندکه حاصل یک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید