# لیاقت

اصل شماره 2

اصل شماره 2بایدارزومندتوانگری باشیدهنوزبسیاری ازمردم باخوددرجنگ هستندکه ایاباید ارزومندتوانگری باشندیانه؟ البته که هرانسان متعادل وبهنجاری انرامیخواهد اماازدیدگاه معنوی اکثراباخوددراین تردید هستندکه ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 13 بازدید